top of page
Jaarverslag_2019

JAARRAPPORT 2019

Voorwoord van de Voorzitter

Beste leden, vrijwilligers en belanghebbenden,

Het is met gepaste trots dat ik, als uw voorzitter, terugblik op een jaar waarin Stichting Vier het leven samen zich onvermoeibaar heeft ingezet om de levens van velen in onze Zoetermeerse gemeenschap te verrijken. Het jaarverslag 2019 weerspiegelt niet alleen onze activiteiten en financiële gezondheid, maar ook de veerkracht en passie van een organisatie die is gewijd aan het creëren van kansen en het bouwen van bruggen tussen generaties.

We hebben te maken gehad met uitdagingen, maar onze vastberadenheid heeft ons door deze tijden geleid. We hebben inclusieve evenementen georganiseerd die een weerspiegeling zijn van onze commitment aan sociale cohesie en welzijn. Voor elk succesverhaal, voor elke glimlach die we hebben mogen zien, ben ik dankbaar voor de onmisbare bijdrage van onze donateurs, partners en natuurlijk onze vrijwilligers. Zonder uw inzet zouden onze prestaties onmogelijk zijn geweest.

Ik nodig u uit om met mij door dit document te gaan, waarin wij onze reis, onze groei en onze ambities voor de toekomst delen.

1. Overzicht van Activiteiten

In 2019 hebben we met trots een verscheidenheid aan activiteiten georganiseerd die onze toewijding aan de gemeenschap weerspiegelen. Van het Kinderpretplein tot onze betekenisvolle High Tea evenementen, elk initiatief was doordrenkt met het doel om de kwaliteit van leven voor onze deelnemers te verbeteren.

Het Kinderpretplein: Dit jaarlijkse festijn werd een podium voor jong talent en expressie. Kinderen werden aangemoedigd om hun creativiteit en vaardigheden te tonen, waardoor ze niet alleen vermaak vonden, maar ook zelfvertrouwen en erkenning.

High Tea Evenementen: Deze samenkomsten boden ouderen een kans om te genieten van de gezelschap van anderen, te delen in vreugde en de eenzaamheid te doorbreken die velen ervaren.

Samenwerkingsprojecten: We hebben de krachten gebundeld met lokale organisaties om een grotere impact te maken. Deze projecten hebben bijgedragen aan het welzijn van veel inwoners van Zoetermeer.

In de volgende secties zullen we dieper ingaan op deze en andere activiteiten, en de impact die ze hebben gehad op onze gemeenschap.

 

2. Stand van zaken

Samenwerking en Zichtbaarheid

In 2019 heeft Stichting Vier het Leven Samen aanzienlijke vooruitgang geboekt op het gebied van samenwerking en zichtbaarheid, wat cruciaal is geweest voor het succes en de impact van onze activiteiten. Dit onderdeel van het jaarverslag belicht de stappen die we hebben ondernomen om onze aanwezigheid binnen de gemeenschap te versterken en de vruchtbare samenwerkingen die we hebben bevorderd.

Versterkte Gemeenschapsbanden

Een kernaspect van onze missie is het bevorderen van inclusiviteit en verbinding binnen de gemeenschap. Dit jaar hebben we onze relaties met lokale scholen, bedrijven en andere non-profitorganisaties verdiept. Door deze samenwerkingsverbanden konden we onze evenementen en programma's verrijken en een breder publiek bereiken. Onze partners hebben niet alleen financiële steun en middelen geboden, maar ook expertise en vrijwilligers, wat onze projecten aanzienlijk heeft versterkt.

Zichtbaarheid in de Media

Onze inspanningen om de zichtbaarheid van de stichting te vergroten, hebben dit jaar vruchten afgeworpen. Door actieve communicatie en marketing, met name via sociale media en lokale pers, hebben we onze evenementen en initiatieven succesvol gepromoot. Onze samenwerking met Zoetermeer Actief en andere lokale mediakanalen heeft geleid tot uitgebreide verslaggeving van onze activiteiten, waardoor de bewustwording en betrokkenheid van de gemeenschap bij onze missie zijn toegenomen.

Speciale Projecten en Evenementen

Een hoogtepunt van onze samenwerkingsinspanningen was het Kinderpretplein, een project dat tot stand kwam met de steun van lokale bedrijven en vrijwilligers. Dit evenement was een toonbeeld van wat mogelijk is wanneer verschillende sectoren van de gemeenschap samenkomen voor een gemeenschappelijk doel. De feedback van deelnemers en partners was overweldigend positief, wat de waarde van dergelijke samenwerkingsverbanden onderstreept.

Toekomstige Samenwerkingen

Geïnspireerd door het succes van dit jaar, zijn we vastbesloten om onze samenwerkingsinspanningen voort te zetten en uit te breiden. We zijn al bezig met het plannen van nieuwe projecten en evenementen voor het komende jaar, met de hoop om nog meer lokale bedrijven, organisaties en individuen te betrekken. We geloven dat deze samenwerkingen essentieel zijn voor het bereiken van onze doelstellingen en het hebben van een blijvende impact op de gemeenschap.

Dankwoord aan Onze Partners

We willen onze diepste dank uitspreken aan iedereen die heeft bijgedragen aan de succesvolle samenwerkingen en de verhoogde zichtbaarheid van onze stichting dit jaar. Zonder de steun, toewijding en het harde werk van onze partners, vrijwilligers en de gemeenschap, zouden onze successen niet mogelijk zijn geweest. We kijken uit naar de voortzetting van deze vruchtbare relaties en naar het creëren van nieuwe samenwerkingskansen in de toekomst.

Evaluatie en Reflectie

Het jaar 2019 was voor Stichting Vier het Leven Samen een periode van significante groei, leren en gemeenschapsbetrokkenheid. Terwijl we vooruitkijken, is het essentieel om terug te blikken en te evalueren wat we hebben bereikt, de uitdagingen die we zijn tegengekomen en de lessen die we hebben geleerd. Deze evaluatie en reflectie vormen de basis voor onze toekomstige planning en activiteiten.

Reflectie op 2019

Het afgelopen jaar heeft de onwankelbare geest van onze stichting en haar gemeenschap laten zien. Door middel van onze evenementen en programma's hebben we vreugde en samenhang gebracht in het leven van velen in Zoetermeer. We hebben nieuwe vrienden gemaakt, bestaande relaties versterkt, en waardevolle ervaringen opgedaan die ons zullen leiden in onze toekomstige inspanningen.

 

Successen en Hoogtepunten

We hebben meerdere hoogtepunten ervaren, waaronder het overweldigende succes van het Kinderpretplein, dat niet alleen onze jonge deelnemers blij maakte, maar ook een sterk gevoel van gemeenschap en samenwerking onder de inwoners van Zoetermeer bevorderde. De High Tea-evenementen brachten ouderen samen voor momenten van vreugde en verbinding, wat bijdroeg aan het verminderen van eenzaamheid onder deze doelgroep.

 

Uitdagingen en Belemmeringen

Tegelijkertijd werden we geconfronteerd met uitdagingen, waaronder de constante noodzaak van fondsenwerving om onze activiteiten te ondersteunen en de moeilijkheid om voldoende vrijwilligers te werven voor onze evenementen. Deze uitdagingen herinnerden ons aan het belang van het bouwen aan sterke gemeenschapsbanden en het ontwikkelen van duurzame financieringsmodellen.

 

Lessen Geleerd

De ervaringen van het afgelopen jaar hebben ons waardevolle lessen geleerd. We hebben de kracht van samenwerking en gemeenschapssteun gezien, en we hebben geleerd dat flexibiliteit en aanpassingsvermogen cruciaal zijn voor het overwinnen van onvoorziene obstakels. Deze lessen zullen ons leiden bij het plannen van toekomstige projecten en het versterken van onze organisatie.

 

Toekomstige Doelstellingen en Ambities

Geïnspireerd door onze successen en geleerde lessen, kijken we uit naar het verdiepen van onze impact in 2020 en daarna. We zijn van plan om onze reikwijdte uit te breiden, nieuwe samenwerkingsverbanden aan te gaan en onze programma's verder te diversifiëren om aan de behoeften van onze gemeenschap te voldoen. We streven ernaar om een nog inclusievere en ondersteunende omgeving te creëren voor iedereen in Zoetermeer.

Dankwoord

We willen onze diepste waardering uitspreken voor iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan onze reis in 2019. Van onze gewaardeerde vrijwilligers en gulle donateurs tot onze toegewijde partners en deelnemers, jullie allemaal spelen een cruciale rol in het succes van Stichting Vier het Leven Samen. Samen hebben we een verschil gemaakt, en we zijn enthousiast om deze reis voort te zetten.

We zijn enorm dankbaar voor elke hand die is uitgestoken, elke bijdrage die is geleverd, en elke glimlach die we hebben gedeeld. Zonder de steun van onze vrijwilligers, donateurs, partners en de gemeenschap zou onze reis niet mogelijk zijn geweest. Het is door jullie generositeit en betrokkenheid dat we in staat zijn geweest om onze missie voort te zetten.

 

Slotwoord en Toekomstvisie

Naarmate we dit jaarverslag afronden, staan we stil bij het traject dat Stichting Vier het Leven Samen in 2019 heeft afgelegd. Het was een jaar van zowel uitdagingen als triomfen, een periode waarin de veerkracht en toewijding van onze gemeenschap duidelijk naar voren kwamen. Terwijl we vooruitkijken, zijn we gevuld met hoop en ambitie voor wat de toekomst in petto heeft.

Vooruitkijken naar 2020 en Verder

Met het oog op de toekomst zijn we vastbesloten om onze inspanningen te verdubbelen. We zullen blijven werken aan het creëren van meer inclusieve, verrijkende en plezierige ervaringen voor iedereen in onze gemeenschap. Onze plannen voor 2020 omvatten het uitbreiden van onze bestaande programma's, het verkennen van nieuwe initiatieven en het versterken van onze samenwerkingen, allemaal met het doel om een grotere en meer duurzame impact te hebben.

Oproep tot Actie

We nodigen u uit om deel uit te maken van dit spannende nieuwe hoofdstuk. Of u nu als vrijwilliger uw tijd wilt geven, als partner wilt samenwerken of als donateur wilt bijdragen, uw steun is cruciaal voor ons succes. Samen kunnen we meer bereiken en een positieve verandering teweegbrengen in de levens van de mensen om ons heen.

 

Afsluiting

Terwijl we dit jaarverslag afsluiten, doen we dat met een gevoel van dankbaarheid en optimisme. We zijn trots op wat we samen hebben bereikt en kijken uit naar de kansen en uitdagingen die voor ons liggen. Laten we samen blijven werken om een verschil te maken, het leven te vieren en een liefdevolle, ondersteunende gemeenschap in Zoetermeer te bouwen.

3. Financiële Paragraaf 

Het financiële jaar 2019 stelde Stichting Vier het Leven Samen voor aanzienlijke uitdagingen, voornamelijk vanwege een beperkte kasstroom en geringe opbrengsten. Ondanks deze uitdagingen, zijn we er trots op dat we onze doelstellingen hebben kunnen realiseren door zorgvuldig financieel beheer en de onvoorwaardelijke steun van onze gemeenschap.

Inkomstenoverzicht

Onze inkomsten waren bescheiden en kwamen voornamelijk uit de volgende bronnen:

  • Donaties en Giften: Beperkte donaties van individuele donateurs en enkele lokale bedrijven vormden de kern van onze inkomsten.

  • Subsidies: Zeer beperkte subsidies werden ontvangen, wat een directe impact had op onze mogelijkheid om bepaalde projecten uit te voeren.

  • Evenementen: Minimale opbrengsten uit ticketverkoop voor kleinschalige evenementen droegen bij aan onze kasstroom.

Uitgavenoverzicht

Onze uitgaven reflecteren onze inspanningen om de missie van de stichting voort te zetten ondanks financiële beperkingen:

  • Project- en Evenementenkosten: Met aanzienlijke inspanningen hebben we de kosten voor onze evenementen en projecten geminimaliseerd door vrijwillige bijdragen en in-kind donaties.

  • Operationele Kosten: Essentiële operationele kosten werden tot het minimum beperkt door efficiëntie en kostenbesparende maatregelen.

  • Marketing en Promotie: Beperkte uitgaven aan marketing en promotie werden strategisch ingezet om maximale zichtbaarheid met minimale kosten te bereiken.

Financiële Strategie voor de Toekomst

Gezien de financiële uitdagingen van 2019, zal onze strategie zich richten op het verbeteren van de kasstroom en het verhogen van de inkomsten. Dit omvat het intensiveren van onze fondsenwervingsactiviteiten, het zoeken naar nieuwe subsidiebronnen en het verhogen van de betrokkenheid van de gemeenschap om directe ondersteuning te versterken.

Slotwoord

2019 heeft onze veerkracht en toewijding aan onze missie getest. Dankzij de steun van onze gemeenschap en ons vermogen om creatief om te gaan met beperkte middelen, kijken we met hoop naar de toekomst. We zijn vastberaden om onze financiële gezondheid te versterken en onze impact op de gemeenschap te vergroten.

 

bottom of page